Cacao Intercontinental

CTCP Cacao Intercontinental (CIC) được thành lập tháng 7/2015 bởi các cổ đông sáng lập của CTCP Cao Nguyên Xanh (CNX) với mục tiêu tái cấu trúc và thực hiện chiến lược kinh doanh mới của công ty.

Trong khi CNX (thành lập 1/2008) tập trung vào việc sản xuất cây giống, phát triển ca cao tại các nông hộ nhỏ thông qua mô hình liên kết, cánh đồng mẫu lớn, bao tiêu, thu mua sản phẩm thì CIC tập trung vào việc thiết lập và quản lý các nông trường ca cao quy mô lớn, thúc đẩy canh tác ca cao bền vững, áp dụng các kỹ thuật canh tác và quản lý tiên tiến nhất theo hướng tự động, cơ giới hóa và tiết kiệm tài nguyên.

Đọc thêm
7 Năm Kinh nghiệm làm việc